Get Adobe Flash player

สารบัญ

อบจ.อุบลราชธานี ปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในโรงเรียนนาคำวิทยา สังกัดอบจ.อุบลราชธานี
.....วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เข้าดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ภายในโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี โรงเรียนนาคำวิทยา ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยการตรวจวัดไข้ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ และงดกิจกรรมรวมตัวหมู่มาก นอกจากนี้ยังได้มอบแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อและติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์การเว้นระยะห่างภายในโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 พร้อมทั้งการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในโรงเรียนอีกด้วย

NKW 0003
NKW 0006
NKW 0007
NKW 0008
NKW 0009
NKW 0010
NKW 0011
NKW 0012
NKW 0015
NKW 0018
NKW 0019
NKW 0020
NKW 0023
NKW 0028
NKW 0031
NKW 0034
NKW 0035
NKW 0040
NKW 0041
NKW 0042
NKW 0046
NKW 0050