Get Adobe Flash player

 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนนาคำวิทยา ดำเนินการจัดอบรม เรื่อง "การประเมินและจัดทำผลงานทางวิชาการหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น" ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้ความอนุเคราะห์จาก นางคำไอ่ อรศรี องค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง และ นางศรัญญา บุญสุข องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนนาคำวิทยา

01
01 1
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 21
22