Get Adobe Flash player

สารบัญ

 

โรงเรียนนาคำวิทยา ขอขอบคุณคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ได้ให้ความรู้เข้าบริการวิชาการ "หลักสูตรการสร้างสรรค์ Portfolio" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างโปรแกรมแฟ้มสะสมผลงานสำหรับนักเรียน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนาคำวิทยา

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35