Get Adobe Flash player

 

ทีมวิจัยโรงเรียนนาคำวิทยา ร่วมอบรมวางแผนการทดลองปฏิบัติการ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ร่วมกับคณะพี่เลี้ยงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และสกสว. ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.อุบลราชธานี เพื่อดำเนินการวิจัยของสถานศึกษา เรื่อง "การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านกีฬา"

02
02 1
03
04
05
06
07
08
09
10
11

 S 21659729
S 21659730
S 21659731
S 21659732