Get Adobe Flash player

       ผอ.ประดิษฐ์ นันทะสาร ร่วมประชุมวางแผนเตรียมการทดสอบระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 มีประเด็นสำคัญคือการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและให้โรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบให้เสนอรายชื่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไปภายใน 25 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (11พย62)

01
02
03
04