Get Adobe Flash player

 โรงเรียนนาคำวิทยา จัดกิจกรรมเลี้ยงรับ-ส่งบุคลากร เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เพื่อนร่วมงาน ซึ่งในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีบุคลลากรย้ายเข้า-ย้ายออก ดังนี้
- ดร.รุ่งลาวัลย์ ครองยุทธ์ เอกภาษาอังกฤษ ย้ายมาจากโรงเรียนผักแพววิทยา จ.ศรีสะเกษ
- นายบุญมี มาลีวัลย์ เอกฟิสิกส์ ย้ายมาจากโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จ.อุบลราชธานี
- นางสาวบุศรา ศรีดาคุณ เอกภาษาอังกฤษย้ายไปยังโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง จ.อุบลราชธานี
- นางสาวจันจิรา พื้นผา สิ้นสุดฝึกประสบการวิชาชีพ
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ หาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
25
28
30
31
33
15 24
26 27
29 32